Korporativno upravljanje

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d. poklanja veliku pažnju razvoju i unapređenju sistema korporativnog upravljanja u Društvu kao jednom od kritičnih faktora za ostvarenje korporativnih ciljeva i povećanje vrednosti kompanije.

Težimo da razvijemo sistem korporativnog upravljanja u Društvu koji će obezbediti:

  • ostvarivanje i zaštitu prava akcionara;
  • ravnopravan tretman svih akcionara;
  • zaštitu interesa Društva;
  • efikasno i efektivno upravljanje Društvom;
  • transparentnost u radu i donošenju odluka organa uprave;
  • redovno, pravovremeno i potpuno izveštavanje investicione javnosti o poslovnim događajima od značaja.