Zaštita zasada kruške

21.05.2018.

Pregledom zasada krušaka utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Prevlađuju imago druge letnje generacije, jaja i mlade larve. Za njihovo efikasno suzbijanje treba upotrebiti:

KULISA u koncentraciji 0,35% + HARPUN u koncentraciji 0,15%
uz dodatak okvašivača - NU FILM 17 u koncentraciji 0,1% ili GALMIN u koncentraciji 0,5%

U cilju zaštite kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) preporučuje se tretman:

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!